مصوبات شورای اسلامی شهر سراب

مصوبات شورای اسلامی شهر سراب

صورت جلسه شماره 21 | صورت جلسه شماره 22 | صورت جلسه شماره 23 | صورت جلسه شماره 24 | صورت جلسه شماره 25 | صورت جلسه شماره 26 | صورت جلسه شماره 27 | صورت جلسه شماره 28| صورت جلسه شماره 29 | صورت جلسه شماره 30 |صورت جلسه شماره 31 |صورت جلسه شماره 32 |صورت جلسه شماره 33 |صورت جلسه شماره 34|صورت جلسه شماره 35 |صورت جلسه شماره 36|صورت جلسه شماره 37| صورت جلسه شماره 38 | صورت جلسه شماره 39 | صورت جلسه شماره 40 | صورت جلسه شماره 41 | صورت جلسه شماره 42 | صورت جلسه شماره 43 | صورت جلسه شماره 44 |صورت جلسه شماره 45 | صورت جلسه شماره 46 |صورت جلسه شماره 47| صورت جلسه شماره 48| جلسه شماره 49| جلسه شماره 50| جلسه شماره 51| جلسه شماره 52| جلسه شماره 53| جلسه شماره 54| جلسه شماره 55| جلسه شماره 56| جلسه شماره 57| جلسه شماره 58|جلسه شماره 59|جلسه شماره 60|جلسه شماره 61|جلسه شماره 62|جلسه شماره63|جلسه شماره 64|جلسه شماره 65|جلسه شماره 66|جلسه شماره 67|جلسه شماره 68|جلسه شماره 69|جلسه شماره 70|جلسه شماره 71|

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.