مصوبات شورای اسلامی شهر سراب

مصوبات شورای اسلامی شهر سراب

صورت جلسه شماره 21 | صورت جلسه شماره 22 | صورت جلسه شماره 23 | صورت جلسه شماره 24 | صورت جلسه شماره 25 | صورت جلسه شماره 26 | صورت جلسه شماره 27 | صورت جلسه شماره 28| صورت جلسه شماره 29 | صورت جلسه شماره 30 |صورت جلسه شماره 31 |صورت جلسه شماره 32 |صورت جلسه شماره 33 |صورت جلسه شماره 34|صورت جلسه شماره 35 |صورت جلسه شماره 36|صورت جلسه شماره 37| صورت جلسه شماره 38 | صورت جلسه شماره 39 | صورت جلسه شماره 40 | صورت جلسه شماره 41 | صورت جلسه شماره 42 | صورت جلسه شماره 43 | صورت جلسه شماره 44 |صورت جلسه شماره 45 | صورت جلسه شماره 46 |صورت جلسه شماره 47| صورت جلسه شماره 48| جلسه شماره 49| جلسه شماره 50| جلسه شماره 51| جلسه شماره 52| جلسه شماره 53| جلسه شماره 54| جلسه شماره 55| جلسه شماره 56| جلسه شماره 57| جلسه شماره 58|جلسه شماره 59|جلسه شماره 60|جلسه شماره 61|جلسه شماره 62|جلسه شماره63|جلسه شماره 64|جلسه شماره 65|جلسه شماره 66|جلسه شماره 67|جلسه شماره 68|جلسه شماره 69|جلسه شماره 70|جلسه شماره 71|جلسه شماره 72|جلسه شماره 73|جلسه شماره 74|جلسه شماره 75|جلسه شماره 76|جلسه شماره 77|جلسه شماره 78|جلسه شماره 79|جلسه شماره 80|جلسه شماره 81|جلسه شماره 82|جلسه شماره 83|جلسه شماره 84|جلسه شماره 85|جلسه شماره 86|جلسه شماره 87|جلسه شماره 88|جلسه شماره 89|جلسه شماره 90|جلسه شماره 113|جلسه شماره 114|جلسه شماره 115|جلسه شماره 116|جلسه شماره 117|جلسه شماره 118|جلسه شماره 119|جلسه شماره 120|جلسه شماره 121|جلسه شماره 122|جلسه شماره 123|جلسه شماره 124|جلسه شماره 125|جلسه شماره 126|جلسه شماره 127|جلسه شماره 128|جلسه شماره 129

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.